TRWA SEZONOWA WYMIANA OPON - NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT

CENTRUM MOTORYZACYJNE W TYCHACH

O NAS

Firma TECH­CAR-Czułów za­pra­sza do pierw­szego w Ty­chach, a także w na­szym re­gio­nie Centrum Mo­to­ry­za­cyj­nego. Firma TECH­CAR na Czułowie dys­po­nuje do­sko­nale wy­po­sa­żo­nym, no­wo­cze­snym sprzę­tem oraz ofe­ru­je sze­roką gamą spe­cja­li­stycz­nych usług. W skład kom­pleksu wcho­dzi: Sta­cja Kon­troli Po­jaz­dów, całodobowa myj­nia bez­do­ty­kowa, myj­nia ręczna wraz ze studiem detailingowym, biuro rze­czo­znaw­ców samochodowych oraz serwis naprawczy, a także wypożyczalnia: kamperów, przyczep, busów od 7 do 9 osób.

Oka­zały pod wzglę­dem ar­chi­tek­to­nicz­nym bu­dy­nek firmy TECH­CAR z dużym placem i licznymi miejscami parkingowymi przy­ciąga wzrok prze­chod­niów i kie­row­ców. Firma TECH­CAR po­my­ślała także o do­god­nym i bez­piecz­nym do­jeź­dzie klien­tów, wy­ko­nu­jąc na wła­sny koszt le­wo­skrętny pas jezdni z ulicy Ka­to­wic­kiej w ulicę Tu­li­pa­nów. Na tej in­we­sty­cji dro­go­wej sko­rzy­stali nie tylko klienci Centrum Mo­to­ry­za­cyj­nego, ale także miesz­kańcy dziel­nicy Czułów.