TRWA SEZONOWA WYMIANA OPON - NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT

RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWI

Tychy (Czułów), Katowicka 47

Rze­czo­znawcy z Centrum Motoryzacyjnego TECH­CAR świad­czą po­moc w kwe­stiach spor­nych z to­wa­rzy­stwami ubez­pie­cze­nio­wymi, przy spo­rzą­dze­niu i we­ry­fi­ka­cji kosz­to­ry­sów na­prawy, usta­le­niu war­to­ści ryn­ko­wej po­jazdu, wy­li­cze­niu utraty war­to­ści ryn­ko­wej po­jazdu po na­pra­wie. W za­kre­sie na­szych usług jest też do­radz­two przy za­ku­pie po­jaz­dów uży­wa­nych oraz spo­rzą­dza­nie opi­nii do­ty­czą­cych wy­pad­ków i ko­li­zji drogowych.

Usługi rzeczoznawcze w zakresie:

 1. Badania stanu technicznego pojazdu
  – Komputerowy pomiar geometrii kół, zawieszenia, nadwozia
  – Pomiar grubości powłoki lakieru
  – weryfikacja prawidłowości wyważenia kół
  – pomiar skuteczności hamulców
  – pomiar sprawności amortyzatorów
  – diagnostyka systemu klimatyzacji
 2. Pomoc w kwestiach spornych z towarzystwami ubezpieczeniowymi
  – Sporządzanie i weryfikacja kosztorysów napraw
  – Ustalanie wartości rynkowej pojazdu
  – Wyliczanie utraty wartości rynkowej pojazdu po naprawie
 3. Doradztwo przy zakupie pojazdów używanych
 4. Opinie dotyczące wypadku i zdarzeń drogowych 

Wynajmij z Techcarem

Specjalna oferta dla naszych klientów

Wynajmij z Techcarem

Specjalna oferta dla naszych klientów